Strona ta jest najlepszym rozwi?zaniem ze wzgl?du na wyszukiwarki, a tak?e zdalne zarz?dzanie przez u?ytkownika.

Jakie masz mo?liwo?ci :

  1. Zmieniasz wygl?d ka?dego elementu.
  2. Zmieniasz po?o?enie ka?dego elementu.
  3. Dajesz mo?liwo?? komentowania lub nie.
  4. Masz bardzo du?o darmowych gotowych rozwi?za?.
  5. Nie musisz zna? si? na grafice ani kodowaniu.
  6. Robisz wszystko sam kiedy chcesz.
  7. Nie ponosisz dodatkowych kosztów.

Polecam tworzenie takiej strony dla wi?kszo?ci firm. Strona taka daje najwi?ksze mo?liwo?ci interakcji klient – odbiorca poprzez dynamiczne zmieniane tre?ci przez administratora tak? stron?. Administratorem mo?e by? pracownik Pa?stwa firmy jak i sam zleceniodawca.

Masz pe?en dost?p do wszystkiego. Mo?esz zarz?dza? swoj? stron? z ka?dego miejsca na ?wiecie. Jako szef masz podgl?d z?o?onych zamówie?, zapyta? klientów np. tego czego szukali na Twoje stronie. Masz tak?e mo?liwo?? poszerzania funkcjonalno?ci strony.

Mo?esz zbiera? informacje o klientach, co uwa?am za niezwykle wa?n? i u?yteczn? funkcj? np. u?ytkownik wpisze w wyszukiwarce na Twojej stronie dan? us?ug? / produkt a Ty go nie masz , warto wtedy pomy?le? o dodaniu czego?.

Setki gotowych modu?ów które mo?esz dodawa? i instalowa?.

Codziennie automatycznie wykonujesz kopie tre?ci strony, w razie awarii masz mo?liwo??, przywrócenia funkcjonowania Twojej strony.

Oczywi?cie klient ponosi jako Administrator pe?n? odpowiedzialno?? nad dan? stron? jak i prawo autorskie do niej.

Po sko?czeniu zlecenia nie ponosz? odpowiedzialno?ci za ingerencj? osób trzecich w dan? witryn? tzn. zmienienie zabezpiecze?, usuni?cie zabezpiecze? , innych nieprzemy?lanych dzia?a?.